19.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství

Usnesení č. UZ/15/34/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace příjemci BEACPP4OK o.p.s., tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, IČO: 01500538, ve výši 350 000 Kč dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy, a příjemci Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou, IČO: 27784525, ve výši 800 000 Kč dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle bodu 2 usnesení ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost právnickým osobám


 
5

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 19.-DZ-Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství-OŠM-Z29-04-2019.docx
Přílohy:
19.-Příloha č. 1-přehled IŽ-školství-Z29-04-2019-anonym. verze.xlsx