13.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/15/28/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1925/1 ost. pl. a parc. č. 1929/1 ost. pl.o celkové výměře 359 m2, dle geometrického plánu č. 1101-86/2018 ze dne 13. 9. 2018 pozemky parc. č. 1925/16 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 1925/17 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 1925/18 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 1925/19 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 1925/20 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1925/21 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1925/23 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 1925/24 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 1925/25 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1929/6 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 1929/7 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci Postřelmov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Postřelmov, IČO: 00303232. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1927 ost. pl. a parc. č. 1928 ost. pl. o celkové výměře 83 m2, dle geometrického plánu č. 1101-86/2018 ze dne 13. 9. 2018 pozemky parc. č. 1927/2 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1928/2 ost. pl. o výměře 18 m2, parc. č. 1928/3 ost. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 1928/4 ost. pl. o výměře 22 m2, vše z vlastnictví obce Postřelmov, IČO: 00303232, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatný převod autobusové zastávky vybudované v rámci stavebního objektu „SO 106 Autobusová zastávka“, polní cesty vybudované v rámci stavebního objektu „SO 107 Polní cesty, část B“ a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 403 Veřejné osvětlení autobusové zastávky v obci Prusy“, dle důvodové zprávy, které byly realizovány v rámci stavby „II/150 Čechy, Domaželice – obchvat“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Beňov, IČO: 00636126

2.4. bezúplatný převod pozemků parc. č. 178/1 ost. pl. o výměře 1 986 m2, parc. č. 178/2 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 178/4 ost. pl. o výměře 264 m2, parc. č. 178/5 ost. pl. o výměře 1 358 m2, parc. č. 178/6 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 178/7 ost. pl. o výměře 591 m2, parc. č. 51/12 ost. pl. o výměře 235 m2, parc. č. 51/13 ost. pl. o výměře 88 m2, parc. č. 51/14 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v katastrálním území Prusy, obec Beňov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Beňov, IČO: 00636126. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 76/3 ost. pl. o výměře 6 262 m2, parc. č. 74/3 ost. pl. o výměře 1 053 m2 a parc. č. 185/3 ost. pl. o výměře 11 m2, vše v katastrálním území Prusy, obec Beňov, z vlastnictví obce Beňov, IČO: 00636126, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.3. a 2.4. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2. a 2.5. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z29-04-19-snímky.pdf