13.4.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/15/27/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2845/4 ostatní plocha o výměře 224 m2, parc. č. 2845/7 ostatní plocha o výměře 339 m2 a parc. č. 2844/2 ostatní plocha o výměře 256 m2, vše v k.ú. Rapotín, obec Rapotín, vše z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí části pozemků parc. č. 477/5 ost. pl. o výměře 101 m2, parc. č. 477/1 ost. pl. o výměře 14 m2 a parc. č. 477/8 ost. pl. o výměře 534 m2, vše dle geometrického plánu č. 132-46/2018 ze dne 2. 7. 2018 pozemky parc. č. 477/5 díl „e“ o výměře 101 m2, parc. č. 477/1 díl „f“ o výměře 14 m2 a parc. č. 477/8 díl „j“ o výměře 534 m2, vše sloučeno do pozemku parc. č. 477/13 ost. pl. o celkové výměře 649 m2, a částí pozemků parc. č. 477/8 ost. pl. o výměře 16 610 m2, parc. č. 477/5 ost. pl. o výměře 357 m2 a parc. č. 477/1 ost. pl. o výměře 32 m2, vše dle geometrického plánu č. 132-46/2018 ze dne 2. 7. 2018 pozemky parc. č. 477/8 díl „b“ o výměře 16 610 m2, parc. č. 477/5 díl „d“ o výměře 320 m2 a díl „i“ o výměře 37 m2 a parc. č. 477/1 díl „g“ o výměře 32 m2, vše sloučeno do pozemku parc. č. 477/8 ost. pl. o celkové výměře 16 999 m2, vše v k.ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, vše z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2075/1 ost. pl. o výměře 446 m2, dle geometrického plánu č. 1680-4/2019 ze dne 6. 3. 2019 pozemek parc. č. 2075/4 o výměře 446 m2 v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví města Štíty, IČO: 00303453, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Domova Štíty – Jedlí, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1. a 2.2. návrhu na usnesení,

3.2. Domova Štíty – Jedlí, příspěvkové organizace, dle bodu 2.3. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. nabytí nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z29-04-19-snímky.pdf