13.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/15/26/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2013, bod 3.5., ze dne 27. 9. 2013, ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 416 ostatní plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Klášterec, obec Olšany, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu nepotřebnosti předmětu převodu

2.2. část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2013, bod 3.6., ze dne 27. 9. 2013, ve věci bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 133 ostatní plocha o výměře 148 m2 v k.ú. Žeravice, obec Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu zúžení předmětu převodu


 
3

schvaluje  

3.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 133/2 ostatní plocha o výměře 71 m2, dle geometrického plánu č. 549-52/2018 ze dne 13. 6. 2018 pozemek parc. č. 133/2 ost. pl. o výměře 71 m2, v k.ú. Žeravice, obec Přerov, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1042/3 ost. pl. o výměře 143 m2 v k.ú. a obci Radslavice u Přerova z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Povodím Moravy, s.p. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 2414 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 2415 ost. pl. o výměře 138 m2, dle geometrického plánu č. 183-693/2017 ze dne 6. 10. 2017 pozemky parc. č. 2414/2 ost. pl. o výměře 13 m2 a parc. č. 2415/2 ost. pl. o výměře 138 m2, částí pozemků parc. č. 2294 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 2295 orná půda o výměře 134 m2, parc. č. 2296 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 2373 ost. pl. o výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 185-693/2017 ze dne 6. 10. 2017 pozemky parc. č. 2294/2 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 2295/2 ost. pl. o výměře 134 m2, parc. č. 2296/2 ost. pl. o výměře 25 m2 a parc. č. 2373/2 ost. pl. o výměře 47 m2, částí pozemků parc. č. 2263 ost. pl. o výměře 81 m2, parc. č. 2292 orná půda o výměře 94 m2, parc. č. 2352 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 2353 ost. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 2372 ost. pl. o výměře 86 m2, dle geometrického plánu č. 186-693/2017 ze dne 6. 10. 2017 pozemky parc. č. 2263/2 ost. pl. o výměře 81 m2, parc. č. 2292/2 ost. pl. o výměře 94 m2, parc. č. 2352/2 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 2353/2 ost. pl. o výměře 33 m2 a parc. č. 2372/2 ost. pl. o výměře 86 m2, vše v k.ú. a obci Hruška, vše z vlastnictví obce Hruška, IČO: 47919779, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 902 lesní pozemek o výměře 30 m2, dle geometrického plánu č. 487-696/2006 ze dne 31. 1. 2007 pozemek parc. č. 902/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Hrubá Voda, obec Hlubočky, z vlastnictví ČR – Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO: 00000205, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1092/2 ost. pl. o výměře 41 m2, parc. č. 1212/8 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 1212/10 ost. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 1212/12 ost. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 1212/14 ost. pl. o výměře 28 m2, spoluvlastnických podílů (id. 1/2) k pozemkům parc. č. 1099/4 ost. pl. o výměře 940 m2 a parc. č. 1107/2 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Kopřivná, pozemků parc. č. 135/2 ost. pl. o výměře 2 072 m2, parc. č. 135/6 ost. pl. o výměře 341 m2 a parc. č. 641/9 ost. pl. o výměře 10 m2, vše v k. ú. Hynčice nad Moravou, obec Hanušovice, a pozemku parc. č. 2720/78 ost. pl. o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velké Losiny, vše ve vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., IČO: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2328/1 ost. pl. o výměře 7 249 m2 a parc. č. 2332 vodní plocha o výměře 11 m2, vše v k.ú. Nové Losiny, obec Jindřichov, a pozemky parc. č. 2023/5 ost. pl. o výměře 2 322 m2 a parc. č. 2023/8 ost. pl. o výměře 191 m2, vše v k.ú. a obci Vikantice, vše z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek stanovených Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.7. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 291/37 ost. pl. o výměře 6 m2 v k.ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, z vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO: 00299308, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.8. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 5307/219 ost. pl. o výměře 3 m2 a parc. č. 5307/550 ost. pl. o výměře 2 m2, oba v k.ú. a obci Přerov, oba z vlastnictví statutárního města Přerov, IČO: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření:

4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1.–3.7. návrhu na usnesení,

4.2. Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, dle bodu 3.8. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19-snímky.pdf