13.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/15/25/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 850/1 ost. pl. o výměře cca 250 m2 a parc. č. 867/1 ost. pl. o výměře cca 470 m2 v k.ú. Břevenec, obec Šumvald, a částí pozemků 1790/1 ost. pl. o výměře cca 865 m2 a parc. č. 1837/1 ost. pl. o výměře cca 130 m2 v k.ú. a obci Šumvald mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Šumvald, IČO: 00299537, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačních souhlasů, kterými budou stavby „Chodníky Břevenec u hřiště, směr Šumvald“, „Chodník Šumvald - Dlouhá Loučka“ a „Chodník Šumvald – směr Břevenec“ kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 337 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Lutín mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Lutín, IČO: 00299189, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Zpomalovací ostrůvek na Třebčínské ulici v Lutíně“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1176 ost. pl. o celkové výměře 134 m2, dle geometrického plánu č. 743-152/2018 ze dne 28. 11. 2018 pozemky parc. č. 1176/2 ost. pl. o výměře 108 m2 a parc. č. 1176/3 ost. pl. o výměře 26 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Věrovany, IČO: 00635707. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2669/1 ost. pl. o výměře cca 874 m2, parc. č. 2669/2 ost. pl. o výměře cca 5 m2 a parc. č. 2669/5 ost. pl. o výměře cca 64 m2, vše v k.ú. a obci Rapotín, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Rapotín, IČO: 00635901, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Chodník na ul. Výzkumníků v Rapotíně“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.5. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 648/2 ost. pl. o výměře 8 m2, dle geometrického plánu č. 147-68/2018 ze dne 18. 7. 2018 pozemek parc. č. 648/6 ost. pl. o výměře 8 m2, v k.ú. Bartoňov, obec Ruda nad Moravou, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ruda nad Moravou, IČO: 00303313. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1138/1 ost. pl. o výměře cca 900 m2, parc. č. 1138/3 ost. pl. o výměře cca 50 m2, parc. č. 1139/1 ost. pl. o výměře cca 600 m2, parc. č. 1135/1 ost. pl. o výměře cca 600 m2 a parc. č. 1141/3 ost. pl. o výměře cca 1 800 m2 mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Červenka, IČO: 00635740, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým budou stavby chodníků a cyklostezky kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1894/1 ost. pl. o výměře 571 m2, dle geometrického plánu č. 1306-57/2018 ze dne 13. 9. 2018 pozemek parc. č. 1894/13 ost. pl. o výměře 571 m2 v k.ú. a obci Vikýřovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Vikýřovice, IČO: 00635898. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2288/1 ost. pl. o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 2302-8/2019 ze dne 21. 1. 2019 pozemek parc. č. 2288/26 ost. pl. o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Uničov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničov, IČO: 00299634. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 42/1 orná půda o výměře 11 m2, dle geometrického plánu č. 371-488/2016 ze dne 17. 1. 2017 pozemek parc. č. 42/14 ost. pl. o výměře 11 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČO: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

2.10. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemní komunikace – silnici č. III/4446a v délce 0,844 km, která vyúsťuje ze silnice č. II/444 – uzlový bod UZ 1443A068 a zaúsťuje do silnice č. III/4441 – uzlový bod UZ 1443A118, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemků parc . č. 2471/7 ost. pl. o výměře 184 m2, parc. č. 2977/4 ost. pl. o výměře 1 474 m2, parc. č. 2977/84 ost. pl. o výměře 133 m2 a parc. č. 2996/1 ost. pl. o výměře 6 054 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Mohelnice, IČO: 00303038. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné komunikace ze silniční sítě. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 166 ost. pl. o výměře 159 m2, dle geometrického plánu č. 201-96/2018 ze dne 23. 9. 2018 pozemky parc. č. 166/2 ost. pl. o výměře 145 m2 a parc. č. 166/3 ost. pl. o výměře 14 m2, oba v k.ú. Prusy, obec Beňov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Beňov, IČO: 00636126. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.12. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 5738/13 ost. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 6405-409/2018 ze dne 22. 11. 2018 pozemek parc. č. 5738/13 díl „a“ o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 5738/14 ost. pl. o celkové výměře 1 773 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy designu a módy, Prostějov, do vlastnictví statutárního města Prostějov, IČO: 00288659. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.13. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1175 ost. pl. o výměře 43 m2, dle geometrického plánu č. 744-151/2018 ze dne 27. 11. 2018 pozemek parc. č. 1175/2 ost. pl. o výměře 43 m2, v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Věrovany, IČO: 00635707. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.14. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3286/1 ost. pl. o celkové výměře 195 m2, dle geometrického plánu č. 1314-231/2018 ze dne 20. 8. 2018 pozemek parc. č. 3286/18 o výměře 195 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mikulovice, IČO: 00303003. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.15. bezúplatný převod pozemku parc. č. 3133 ost. pl. o výměře 5 606 m2 v k.ú. Velká u Hranic, obec Hranice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Hranice, IČO: 00301311. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.16. bezúplatný převod pozemní komunikace, nyní vyřazené silnice III/4491 v délce 0,075 km, od uzlového bodu 1444A069 v km 0,000 provozního staničení po koncový uzlový bod 1444A140 (původní uzlový bod) v km 0,075 v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s mostním objektem ev. č. 4491 – 1 z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dlouhá Loučka, IČO: 00298794. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:

3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.3., 2.5., 2.7., 2.8., 2.11., 2.13.–2.16. návrhu na usnesení,

3.2. Střední školy zemědělské a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, dle bodu 2.9. návrhu na usnesení,

3.3. Střední školy designu a módy, Prostějov, dle bodu 2.12. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19-snímky.pdf