13.1.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/15/22/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

neakceptuje návrh Povodí Moravy, s.p., na odprodej části pozemku parc. č. 1523/1 ost. pl. o výměře cca 80 m2 v k.ú. Bohuslavice nad Moravou, obec Bohuslavice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, a to z důvodů její potřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace


 


Důvodová zpráva: 13.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.1.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z29-04-19-snímek.pdf