13.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/15/21/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje  

2.1. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/20/2018, bod 4, ze dne 26. 2. 2018, ve věci uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu částí pozemků parc. č. 5896/2 zastavěná pl. a nádvoří a parc. č. 5893/2 zahrada o celkové výměře cca 314 m2, oba v k.ú. a obci Prostějov, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za části pozemků parc. č. 5885/1 orná půda o výměře 197 m2 a parc. č. 5885/2 zahrada o výměře 117 m2, dle geometrického plánu č. 6063-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemky parc. č. 5885/3 orná půda o výměře 197 m2 a parc. č. 5885/5 zahrada o výměře 117 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, vše ve vlastnictví Ing. Petra Janůje a ve věci úhrady nákladů za zhodnocení pozemku parc. č. 5885/2 orná půda v k.ú. a obci Prostějov ve výši 11 560 Kč Ing. Petru Janůjovi, z důvodu změny rozsahu předmětu směny

2.2. usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/24/2017, bod 3.7., ze dne 18. 9. 2017, ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 974/1 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 765-68/2015 ze dne 2. 7. 2015 pozemek parc. č. 974/14 ost. pl. o výměře 5 m2, v k.ú. a obci Ostružná z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, za kupní cenu ve výši 1 000 Kč, a to z důvodu nezájmu o převod ze strany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace


 
3

schvaluje  

3.1. směnu části pozemku parc. č. 5893/2 zahrada o výměře 316 m2, dle geometrického plánu č. 6334-650/2018 ze dne 13. 9. 2018 pozemek parc. č. 5893/3 zahrada o výměře 316 m2, v k.ú. a obci Prostějov, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za části pozemku parc. č. 5885/1 orná půda o celkové výměře 199 m2, dle geometrického plánu č. 6063-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemek parc. č. 5885/3 orná půda o výměře 197 m2 a parc. č. 5885/4 orná půda o výměře 2 m2 a za část pozemku parc. č. 5885/2 zahrada o výměře 117 m2, dle geometrického plánu č. 6063-690/2017 ze dne 1. 11. 2017 pozemek parc. č. 5885/5 zahrada o výměře 117 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, vše ve vlastnictví Ing. Petra Janůje. Olomoucký kraj uhradí Ing. Petru Janůjovi náklady za vypořádání zhodnocení pozemku parc. č. 5885/2 orná půda v k.ú. a obci Prostějov ve výši 11 560 Kč dle důvodové zprávy. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem;

3.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej částí pozemků parc. č. 5893/2 zahrada a parc. č. 5896/2 zastavěná pl. a nádvoří o celkové výměře cca 180 m2, oba v k.ú. a obci Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Ing. Petra Janůje za kupní cenu rovnající se ceně obvyklé (tržní) stanovené znaleckým posudkem. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po demolici stavby, která je součástí pozemku parc. č. 5896/2 v k.ú. a obci Prostějov, nejpozději do jednoho roku ode dne vydání potvrzení o neexistenci stavby. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

3.3. směnu pozemku parc. č. 2352/14 ost. pl. o výměře 183 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve společném jmění manželů paní Pavly Kretkové a pana Ing. Františka Kretka za pozemky parc. č. 1908/15 ost. pl. o výměře 99 m2 a parc. č. 1908/16 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, vše ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí manželům paní Pavle Kretkové a panu Ing. Františku Kretkovi cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 600 Kč;

3.4. směnu pozemku parc. č. 2352/13 ost. pl. o výměře 194 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví pana Ladislava Holešinského za pozemek parc. č. 1908/14 ost. pl. o výměře 132 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí panu Ladislavu Holešinskému cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 720 Kč;

3.5. směnu pozemku parc. č. 2352/12 ost. pl. o výměře 173 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví pana Miroslava Jemelky za pozemek parc. č. 1908/13 ost. pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí panu Miroslavu Jemelkovi cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 2 220 Kč;

3.6. směnu pozemku parc. č. 2352/11 ost. pl. o výměře 188 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví pana Ing. Antonína Skopala pozemek parc. č. 1908/12 ost. pl. o výměře 134 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí panu Ing. Antonínu Skopalovi cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 240 Kč;

3.7. směnu pozemku parc. č. 2352/10 ost. pl. o výměře 199 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví pana Zdeňka Jemelíka za pozemek parc. č. 1908/11 ost. pl. o výměře 148 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí panu Zdeňku Jemelíkovi cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 060 Kč;

3.8. směnu spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 2352/9 ost. pl. o výměře 213 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví paní Mgr. Lenky Drbálkové za spoluvlastnický podíl (id. 1/2) k pozemku parc. č. 1908/10 ost. pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí paní Mgr. Lence Drbálkové cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 2 310 Kč;

3.9. směnu spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k pozemku parc. č. 2352/9 ost. pl. o výměře 213 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví pana Zdeňka Matyáše za spoluvlastnický podíl (id. 1/2) k pozemku parc. č. 1908/10 ost. pl. o výměře 136 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí panu Zdeňku Matyášovi cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 2 310 Kč; 3.10. směnu pozemku parc. č. 2352/8 ost. pl. o výměře 207 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví paní Jany Hledíkové za pozemek parc. č. 1908/9 ost. pl. o výměře 141 m2 v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí paní Janě Hledíkové cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši 3 960 Kč;

Olomoucký kraj uhradí správní poplatky spojené s návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.11. bezúplatný převod vyřazené pozemní komunikace – silnice II/434 v km 28,849 (UB 2513A068) až 29,173 provozního staničení, v délce 0,324 km, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně pozemků parc. č. 1935/10 ost. pl. o výměře 124 m2 a parc. č. 1926/2 ost. pl. o výměře 768 m2, parc. č. 1908/6 ost. pl. o výměře 1 916 m2, parc. č. 1908/7 ost. pl. o výměře 118 m2 a parc. č. 1908/8 ost. pl. o výměře 131 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sušice, IČO: 00636606. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.12. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1935/9 ost. pl. o výměře 242 m2 a parc. č. 1908/17 ost. pl. o výměře 185 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sušice, IČO: 00636606. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.13. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 28/1 ost. pl. o výměře 2 033 m2, parc. č. 2352/4 ost. pl. o výměře 851 m2, parc. č. 2352/3 ost. pl. o výměře 144 m2, parc. č. 2352/2 ost. pl. o výměře 939 m2, parc. č. 2352/1 ost. pl. o výměře 115 m2 a části pozemku parc. č. 1935/5 ost. pl. o výměře 31 m2, dle geometrického plánu č. 357-79/2018 ze dne 15. 1. 2019 pozemek parc. č. 1935/12 ost. pl. o výměře 31 m2, vše v k.ú. Sušice u Přerova, obec Sušice, vše z vlastnictví obce Sušice, IČO: 00636606, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.14. odprodej části pozemku parc. č. 732/1 ost. pl. o výměře 122 m2, dle geometrického plánu č. 281-87/2017 ze dne 15. 8. 2017 pozemek parc. č. 732/4 ost. pl. o výměře 122 m2, v k.ú. a obci Šišma z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Dagmar a Petra Zlámalových za kupní cenu ve výši 6 100 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.15. odprodej části pozemku parc. č. 1888 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 516-185/2017 ze dne 20. 10. 2017 pozemek parc. č. 1888/6 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem, obec Rozstání, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Mgr. Olgy Rosenkranzové, Ph.D., a pana Michala Rosenkranze za kupní cenu ve výši 2 500 Kč. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
4

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.3.–3.12., 3.14. a 3.15. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
5

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1., 3.3.–3.10., 3.13. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 13.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19.docx
Přílohy:
13.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z29-04-19-snímky.pdf