6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 29. 4. 2019

Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/15/14/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

bere na vědomí informaci o žádostech vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního programu dle Přílohy č. 2 s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/20/2018


 
5

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 6-cyklostezky 2019 - vyhodnocení-ODSH-Z-29-04-19.docx
Přílohy:
6-Příloha č. 1 - Seznam hodnocených žadatelů - cyklostezky - Z-29-04-2019.xlsx
6-Příloha č. 2 - Seznam nehodnocených žadatelů-cyklostezky-Z-29-04-2019.xlsx