ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 26. 2. 2024

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/18/1/2024Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/18/2/2024Schvalování dotací a novela zákona o krajích
2.UZ/18/3/2024Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/18/4/2024Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/18/5/2024Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/18/6/2024Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.UZ/18/7/2024Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.UZ/18/8/2024Změna zastoupení Olomouckého kraje ve zřizovaných a spolupracujících subjektech
7.UZ/18/9/2024Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
8.UZ/18/10/2024Dotační program 13_01 Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024 – vyhodnocení (DT č. 13_01_02)
9.UZ/18/11/2024Poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
10.1.UZ/18/12/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – rozpočtové změny
10.2.UZ/18/13/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
10.3.UZ/18/14/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2023 – zapojení části použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
11.1.UZ/18/15/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny
11.1.1.UZ/18/16/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – rozpočtové změny – DODATEK
11.2.UZ/18/17/2024Rozpočet Olomouckého kraje 2024 – splátka úvěru na financování oprav, investic a projektů
12.1.UZ/18/18/2024Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti dopravy
12.2.UZ/18/19/2024Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
12.3.UZ/18/20/2024Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
12.4.UZ/18/21/2024Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
12.5.UZ/18/22/2024Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
12.5.1.UZ/18/23/2024Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací – DODATEK
13.UZ/18/24/2024Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy – BESIP
14.UZ/18/25/2024Seznam akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024
15.UZ/18/26/2024Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
16.UZ/18/27/2024Smlouva o úhradě kompenzace za vzájemné zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou s Jihomoravským krajem
17.UZ/18/28/2024Dodatek č. 7 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě se Zlínským krajem
18.UZ/18/29/2024Dodatek č. V ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Olomouckým a Pardubickým krajem
19.1.UZ/18/30/2024Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
19.2.UZ/18/31/2024Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
19.3.UZ/18/32/2024Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
19.4.UZ/18/33/2024Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
19.4.1.UZ/18/34/2024Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
19.5.UZ/18/35/2024Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
20.UZ/18/36/2024Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2023 – vyhodnocení
21.UZ/18/37/2024Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury
22.UZ/18/38/2024Dotační program 03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023 – dodatek ke smlouvě
23.UZ/18/39/2024Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí 2024 – vyhlášení
24.UZ/18/40/2024Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2023
25.UZ/18/41/2024Dotační program 04_01_Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2024 – vyhodnocení
26.UZ/18/42/2024Dotační program 04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – vyhodnocení
27.UZ/18/43/2024Dotační program 04_05_Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji – dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
28.UZ/18/44/2024Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2022/2023
29.UZ/18/45/2024Transformace ústavních zařízení – dětských domovů
30.UZ/18/46/2024Dotační program Olomouckého kraje 11_01_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2024 – vyhlášení
31.UZ/18/47/2024Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
32.UZ/18/48/2024Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1 – návrh výše dotace
33.UZ/18/49/2024Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti sociální – Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani za rok 2023
34.UZ/18/50/2024Aktualizace plánu investic na rok 2024
35.UZ/18/51/2024Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů ke schválení financování
36.UZ/18/52/2024Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci v oblasti strategického rozvoje
37.UZ/18/53/2024Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu za rok 2024
38.UZ/18/54/2024Pravidla pro vysílání na pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
39.UZ/18/55/2024Pověření poskytovatelů zdravotních služeb poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
40.UZ/18/56/2024Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti sportu – Sportovec Olomouckého kraje 2023
41.UZ/18/57/2024AUTO MOTO KLUB PŘEROV-město v AČR – změna užití dotace
42.UZ/18/58/2024Dotační program 03_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023 – dodatky ke smlouvě
43.UZ/18/59/2024Souhlas s realizací a financováním projektu Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje, s.r.o., do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
44.UZ/18/60/2024Smlouva č. 78S/2024 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024