ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 26. 2. 2018

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/9/1/2018Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/9/2/2018Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/9/3/2018Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/9/4/2018Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/9/5/2018Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.1.UZ/9/6/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny
5.2.UZ/9/7/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.1.UZ/9/8/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/9/9/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/9/10/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje
6.3.UZ/9/11/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.4.UZ/9/12/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
6.5.UZ/9/13/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
6.6.UZ/9/14/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.
7.UZ/9/15/2018Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2018 a vyhodnocení činnosti za rok 2017
8.UZ/9/16/2018Dodatek č. 24 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
9.UZ/9/17/2018Plnění objednávky regionální železniční dopravy v roce 2019 – revokace usnesení č. UZ/8/85/2017
9.1.UZ/9/18/2018Zpráva Ing. Zahradníčka, náměstka hejtmana pro dopravu, o situaci v KIDSOK p.o. ve smyslu zajištění dopravní obslužnosti po kolapsu autobusové dopravy v lednu 2018
10.1.UZ/9/19/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.2.UZ/9/20/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/9/21/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/9/22/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/9/23/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/9/24/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.5.UZ/9/25/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
11.UZ/9/26/2018Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2017
12.UZ/9/27/2018Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
13.UZ/9/28/2018Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
14.UZ/9/29/2018Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení
15.UZ/9/30/2018Program na podporu práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace v roce 2018 – vyhlášení
16.UZ/9/31/2018Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
17.UZ/9/32/2018Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017
18.UZ/9/33/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městysu Brodek u Přerova
19.UZ/9/34/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice – kanalizace
20.UZ/9/35/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice – vodovod
21.UZ/9/36/2018Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Senička
22.UZ/9/37/2018Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018 – vyhlášení
23.UZ/9/38/2018Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhlášení
24.UZ/9/39/2018Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018 – vyhlášení
25.UZ/9/40/2018Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018 – vyhlášení
26.UZ/9/41/2018Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
27.UZ/9/42/2018Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
28.UZ/9/43/2018Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2018 – Zdraví 2020
29.UZ/9/44/2018Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví
30.UZ/9/45/2018Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018 – vyhlášení
31.UZ/9/46/2018Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
32.UZ/9/47/2018Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
33.UZ/9/48/2018Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
34.UZ/9/49/2018Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
35.UZ/9/50/2018Volba přísedícího Krajského soudu v Brně
35.1.UZ/9/51/2018Volba přísedící Krajského soudu v Brně
36.UZ/9/52/2018Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
37.UZ/9/53/2018Žádost o prominutí části dluhu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu vůči Olomouckému kraji