36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče,
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/9/52/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí finančního daru České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, IČ: 70885940, dle důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ: 70885940, dle důvodové zprávy, ve znění dle darovací smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 36. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu OK ČR – HZS Olomouckého kraje.doc