35.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Volba přísedící Krajského soudu v Brně

Usnesení č. UZ/9/51/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2zvolilo Ing. Jitku Perutkovou přísedící Krajského soudu v Brně

 
3ukládá zaslat Krajskému soudu v Brně výpis tohoto usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje o volbě přísedící spolu s podkladovými materiály ke zvolené přísedící

T: ihned

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 35.1.-prisedici KS v Brně-OKH-ZOK-26-2-2018-DZ.doc