28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák,
3. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2018 – Zdraví 2020

Usnesení č. UZ/9/43/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí Zprávu o plnění Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém kraji v roce 2017 uvedenou v Příloze č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje realizaci Zdravotně-preventivního programu v Olomouckém kraji v roce 2018 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
4schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 300 000,- Kč na projekty dle důvodové zprávy

 
5schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a Českou republikou – Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ve znění dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
6ukládá podepsat Darovací smlouvu dle bodu 5 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 28_Zdravotně-preventivní_program_2018_OZ_DZ_ZOK_26.2.2018.docx
Přílohy:
28_P1_Zpráva_o_plnění.docx
28_P2_Navrh_Zdravotne_preventivniho_programu_2018.docx
28_P3_Darovaci_smlouva.doc