25.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/9/40/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


4ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje "Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018" dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


5ukládá předložit vyhodnocení žádostí o dotaci obcí v dotačním programu Olomouckého kraje "Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018" na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

T: 25. 6. 2018

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


6zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 25. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-vyhlášení-OŽPZ-Z-26-02-18.docx
Přílohy:
25. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.1-Program-OŽPZ-Z-26-02-18.docx
25. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.2.1-Žádost DT 1-OŽPZ-Z-26-02-18.xlsx
25. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př.2.2-Žádost DT 2-OŽPZ-Z-26-02-18.xlsx