24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/9/39/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018“, dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


4ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje "Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018" dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


5ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje "Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018" na schůzi Rady Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

T: ROK 4. 6. 2018

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


6zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 24. - Program na podporu včelařů 2018-vyhlášení-OŽPZ-Z-26-02-18.docx
Přílohy:
24. - Program na podporu včelařů - Příloha č 1-OŽPZ -Z-26-02-18.docx
24. - Program na podporu včelařů - Příloha č.2 -OŽPZ-Z-26-02-18.xlsx
24. - Program na podporu včelařů - Příloha č.3 -OŽPZ-Z-26-02-18.xlsx