23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/9/38/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2018“, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


4ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje "Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2018", dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


5ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje "Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2018" na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 24. 9. 2018

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


6zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu

 


Důvodová zpráva: 23. - Dotace obcím na mimořádné události-OŽPZ-Z-26-02-18.doc
Přílohy:
23. - Dotace obcím na mimořádné události-Př. 1-Pravidla-OŽPZ-Z-26-02-18.docx
23. - Dotace obcím na mimořádné události-Př. 2.1-Žádost DT 1-OŽPZ-Z-26-02-18.xlsx
23. - Dotace obcím na mimořádné události-Př. 2.2.-Žádost DT 1-OŽPZ-Z-26-02-18.xlsx