20.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Mikulovice – vodovod

Usnesení č. UZ/9/35/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02907/OŽPZ/DSM ze dne 16. 8. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Prodloužení vodovodu Mikulovice – Finské domky“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Mikulovice, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice u Jeseníku, IČ: 00303003, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 20. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. obci Mikulovice-vod.-OŽPZ-Z-26-02-2018.docx
Přílohy:
20. - Dodatek č. 1 ke sml. o dot. obci Mikulovice-vod.-Př.1-Dod.-OŽPZ-Z-26-02-2018.doc