18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městysu Brodek u Přerova

Usnesení č. UZ/9/33/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02918/OŽPZ/DSM ze dne 15. 9. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Brodek u Přerova – kanalizace, ul. Tovární“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem městysem Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, IČ: 00301078, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 18. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. městysu Brodek-OŽPZ-Z-26-02-2018.docx
Přílohy:
18. - Dodatek č. 1 ke sml. o poskyt. dot. měst. Brodek-Př.1-Dodatek-OŽPZ-Z-26-02-2018.doc