16.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/9/31/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018, dle důvodové zprávy a příloh č. 1–2 důvodové zprávy

 
3ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018 dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


4ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2018 ke schválení Radě Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci

T: ROK 4. 6. 2018

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana


5zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v dotačním programu, dle bodu 2 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu nebo programu

 


Důvodová zpráva: 16.-DZ-Program na podporu voln. a těl. aktivit v OK v roce 2018-vyhlášení-OSKPP-Z26-2-2018.docx
Přílohy:
16.-Příloha č.1-Prav. Prog. na podp. voln. a těl. aktivit v OK v r. 2018-vyhl.-OSKPP-Z26-2-2018.docx
16.-Příloha č.2-Vzor žádost-OSKPP-Z26-2-2018.xlsx