13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství

Usnesení č. UZ/9/28/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotace příjemci Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, Olomouc 77900, IČ: 61989592, dle důvodové zprávy

 
3ukládá zajistit finanční prostředky na poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení

T: ihned

O: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana


4schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení, ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
5ukládá podepsat smlouvu dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 13.-DZ-Individ. dotace v obl. školství-nové-OŠM-Z26-02-2018.doc
Přílohy:
13.-Příloha č.1-smlouva-UPOL-OŠM-Z26-02-2018.docx