10.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/9/25/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/20/2013, bod 2.6., ze dne 28. 6. 2013 ve věci uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1015 ost. pl. o výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Sudkov mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Sudkov, IČ: 00303411, jako budoucím obdarovaným z důvodu změny formy majetkoprávního vypořádání

 
3schvaluje 
3.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 1015/2 ost. pl. o výměře 72 m2, parc. č. 1015/3 ost. pl. o výměře 51 m2, parc. č. 1015/4 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 1015/5 ost. pl. o výměře 5 m2 a parc. č. 1015/6 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Sudkov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Sudkov, IČ: 00303411. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 88 ost. pl. o výměře 84 m2, dle geometrického plánu č. 543-82/2017 ze dne 21. 8. 2017 pozemek parc. č. 88/4 ost. pl. o výměře 84 m2, v k.ú. Žeravice, obec Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.3. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 408/1 ost. pl. o výměře 9 m2 a parc. č. 404/5 ost. pl. o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 209-240/2016 ze dne 11. 10. 2016 pozemek parc. č. 408/1 díl „b“ o výměře 9 m2 a pozemek parc. č. 404/5 díl „a“ o výměře 6 m2, které jsou oba sloučeny do pozemku parc. č. 408/9 ost. pl. o celkové výměře 15 m2, vše v k.ú. Doubravice nad Moravou, obec Moravičany, částí pozemků parc. č. 978/2 ost. pl. o celkové výměře 37,02 m2 a parc. č. 1918/1 ost. pl. o celkové výměře 47 m2, dle geometrického plánu č. 715-195/2017 ze dne 28. 8. 2017 pozemky parc. č. 978/2 díl „b“ o výměře 37 m2 a parc. č. 1918/1 díl „d“ o výměře 1 m2, které jsou oba sloučeny do pozemku parc. č. 978/5 ost. pl. o celkové výměře 99 m2, pozemků parc. č. 978/2 díl „c“ o výměře 0,02 m2 a parc. č. 1918/1 díl „f“ o výměře 26 m2, které jsou oba sloučeny do pozemku parc. č. 1918/4 ost. pl. o celkové výměře 41 m2, a pozemek parc. č. 1918/1 díl „h“ o výměře 20 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1918/3 ost. pl. o celkové výměře 110 m2, vše v k.ú. a obci Moravičany, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Moravičany, IČ: 00303046. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
4schvaluje 
4.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1017/4 ost. pl. o výměře 724 m2, parc. č. 1017/5 ost. pl. o výměře 725 m2, parc. č. 1017/6 ost. pl. o výměře 94 m2 a parc. č. 1017/7 ost. pl. o výměře 43 m2, vše v k.ú. a obci Sudkov, vše z vlastnictví obce Sudkov, IČ: 00303411, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.2. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 269 zast. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 543-82/2017 ze dne 21. 8. 2017 pozemek parc. č. 269/2 ost. pl. o výměře 10 m2 v k.ú. Žeravice, obec Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.3. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 408/2 ost. pl. o výměře 120 m2 a parc. č. 184 ost. pl. o výměře 41 m2, dle geometrického plánu č. 209-240/2016 ze dne 11. 10. 2016 pozemky parc. č. 408/2 díl „d“ o výměře 120 m2 a parc. č. 184 díl „c“ o výměře 41 m2, které jsou oba sloučeny do pozemku parc. č. 408/8 ost. pl. o celkové výměře 161 m2, vše v k.ú. Doubravice nad Moravou, obec Moravičany, vše z vlastnictví obce Moravičany, IČ: 00303046, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
5schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1–3.3. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 
6schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, dle bodů 4.1.–4.3. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.5.-majetkoprávní záležitosti-vzájemné bezúpl. převody nem. majetku-OMPSČ-Z26-02-18.doc
Přílohy:
10.5.-majetkoprávní záležitosti-vzájemné bezúpl. převody nem. majetku-OMPSČ-Z26-02-18-snímky.pdf