10.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/9/24/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1012/30 ost. pl. o výměře 206 m2 a části pozemku parc. č. 689/21 ost. pl. o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 346-219/2017 ze dne 23. 11. 2017 pozemek parc. č. 689/21 díl “b“ o výměře 27 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 689/27 ost. pl. o výměře 2 163 m2, vše v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, vše z vlastnictví obce Drahanovice, IČ: 00298841, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1633/6 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č. 1633/7 ost. pl. o výměře 68 m2 a parc. č. 1633/8 ost. pl. o výměře 20 m2, vše v k.ú. a obci Bratrušov, vše z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.3. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 880/1 ost. pl. o výměře 1 670 m2, dle geometrického plánu č. 860-154/2017 ze dne 6. 12. 2017 pozemek parc. č. 880/6 ost. pl. o výměře 1 670 m2 v k.ú. Držovice na Moravě, obec Držovice z vlastnictví obce Držovice, IČ: 75082144, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.4. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1856/3 ost. pl. o výměře 2 596 m2, parc. č. 1816/40 ost. pl. o výměře 1 722 m2, parc. č. 1869/5 ost. pl. o výměře 139 m2, parc. č. 1869/6 ost. pl. o výměře 36 m2, parc. č. 1869/10 ost. pl. o výměře 2 425 m2, parc. č. 1869/14 ost. pl. o výměře 872 m2, parc. č. 1869/16 ost. pl. o výměře 992 m2, parc. č. 1869/18 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 1869/19 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 1869/20 ost. pl. o výměře 149 m2, parc. č. 1869/21 ost. pl. o výměře 2 926 m2, parc. č. 1869/22 ost. pl. o výměře 4 236 m2, parc. č. 1869/23 ost. pl. o výměře 1 281 m2, parc. č. 1870/1 ost. pl. o výměře 1 148 m2, parc. č. 1870/2 ost. pl. o výměře 186 m2, parc. č. 1870/3 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 1870/4 ost. pl. o výměře 213 m2, parc. č. 1870/5 ost. pl. o výměře 108 m2, parc. č. 1870/6 ost. pl. o výměře 857 m2, parc. č. 1870/8 ost. pl. o výměře 1 943 m2, parc. č. 1870/10 ost. pl. o výměře 1 346 m2, parc. č. 1870/12 ost. pl. o výměře 55 m2, parc. č. 1870/14 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 1870/15 ost. pl. o výměře 137 m2, parc. č. 1870/16 o výměře 124 m2, parc. č. 1870/17 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 1870/18 ost. pl. o výměře 110 m2, parc. č. 1870/20 ost. pl. o výměře 105 m2, parc. č. 1870/22 ost. pl. o výměře 116 m2, parc. č. 1870/24 ost. pl. o výměře 114 m2, parc. č. 1870/26 ost. pl. o výměře 117 m2, parc. č. 1870/28 ost. pl. o výměře 224 m2, parc. č. 1870/30 ost. pl. o výměře 99 m2, parc. č. 1870/34 ost. pl. o výměře 178 m2 a část pozemku parc. č. 1869/11 ost. pl. o výměře 809 m2, dle geometrického plánu č. 508-434/2004 ze dne 10. 11. 2004 pozemek parc. č. 1869/11 ost. pl. o výměře 809 m2, vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, vše z vlastnictví ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínek dle důvodové zprávy. Darovací smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1869/10 ost. pl., parc. č. 1869/21 ost. pl. a parc. č. 1869/23 ost. pl., vše v k.ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov spočívajícího v právu vedení, uložení, provozování, inženýrské sítě – telekomunikačního kabelového vedení a v právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřizováním, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním telekomunikačního kabelového vedení, a to v celém jejich rozsahu, mezi Olomouckým krajem jako povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ: 70994234, jako oprávněným z věcného břemene. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 489/22 ost. pl. o výměře 6 869 m2 v k.ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, parc. č. 283/2 zahrada o výměře 146 m2 v k.ú. Nová Červená Voda, obec Stará Červená Voda, parc. č. 803/2 ost. pl. o výměře 471 m2, parc. č. 2330/5 ost. pl. o výměře 107 m2, parc. č. 2330/7 ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 2330/8 ost. pl. o výměře 161 m2, vše v k.ú. a obci Stará Červená Voda, vše z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
3schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1.–2.5. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18.doc
Přílohy:
10.4.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18-snímky.pdf