10.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 26. 2. 2018

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/9/19/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/25/20/2012, body 2.6. a 2.7., ze dne 29. 6. 2012, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odkoupení pozemku parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov a ve věci odprodeje předmětného pozemku v k.ú. a obci Prostějov do vlastnictví společnosti MANTHELLAN a. s., IČ: 28205618, z důvodu neuzavření smlouvy ze strany žadatele

 
3pozastavuje projednávání záležitosti odprodeje pozemku parc. č. 102/2 ost. pl. o výměře 67 m2 v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10, a to do doby stanovení budoucího investora stavby společensko-obchodního centra v Prostějově. Olomoucký kraj následně bezodkladně zahájí jednání s tímto subjektem o případném odprodeji pozemku za kupní cenu rovnající se ceně stanovené aktuálním znaleckým posudkem.

 
4schvaluje 
4.1. odprodej pozemku parc. č. 531/68 ost. pl. o výměře 175 m2 v k.ú. Kouty nad Desnou, obec Loučná nad Desnou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 133 100 Kč do vlastnictví společnosti TOMÁŠ KAREŠ SERVIS, s. r. o., IČ: 28600410. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4.2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 2198 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, jako budoucím kupujícím za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem, vyhotoveným v době uzavření řádné kupní smlouvy. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „PD Teplička, ř. km 11,300 – 14,600, Paseka“ kolaudována. V případě, že příjem z odprodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou sazbu DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 
5nevyhovuje žádosti společnosti VIAGEM a. s., o odprodej pozemků parc. č. 849 trvalý travní porost o výměře 2 116 m2 a parc. č. 852 trvalý travní porost o výměře 1 658 m2, oba v k.ú. a obci Břestek, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79, do vlastnictví společnosti VIAGEM a. s., IČ: 04817320, a to z důvodu využívání předmětných pozemků pro potřeby příspěvkové organizace Olomouckého kraje

 
6schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 4.1. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.

 


Důvodová zpráva: 10.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18.doc
Přílohy:
10.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z26-02-18-snímky.pdf