ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 25. 6. 2018

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/11/1/2018Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/11/2/2018Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/11/3/2018Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.UZ/11/4/2018Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.1.UZ/11/5/2018Personální záležitosti Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
4.2.UZ/11/6/2018Personální záležitosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.3.UZ/11/7/2018Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.4.UZ/11/8/2018Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje – Kontrolní výbor
5.UZ/11/9/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – závěrečný účet
6.1.UZ/11/10/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/11/11/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/11/12/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
6.2.1.UZ/11/13/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
6.3.UZ/11/14/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.
6.3.1.UZ/11/15/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
6.4.UZ/11/16/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.5.UZ/11/17/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2018
6.6.UZ/11/18/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru PPF banky a. s.
6.7.UZ/11/19/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
7.UZ/11/20/2018Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – revokace části usnesení
8.1.UZ/11/21/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8.1.1.UZ/11/22/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – DODATEK
8.2.UZ/11/23/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
8.2.1.UZ/11/24/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
8.3.UZ/11/25/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
8.3.1.UZ/11/26/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
8.4.UZ/11/27/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
8.4.1.UZ/11/28/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
8.5.UZ/11/29/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
8.5.1.UZ/11/30/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
9.UZ/11/31/2018Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
10.UZ/11/32/2018Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi Olomouckým krajem a Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
11.UZ/11/33/2018Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
12.UZ/11/34/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství
13.UZ/11/35/2018Program na podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
14.UZ/11/36/2018Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 3 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje
15.UZ/11/37/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury
16.UZ/11/38/2018Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – dodatek vyhodnocení
17.UZ/11/39/2018Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018 – vyhodnocení
18.UZ/11/40/2018Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje – navýšení alokace
19.UZ/11/41/2018Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019
20.UZ/11/42/2018Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
21.UZ/11/43/2018Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
22.UZ/11/44/2018Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratná finanční výpomoc v oblasti sociální pro Spolusetkávání Přerov, z.ú.
23.UZ/11/45/2018Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
24.UZ/11/46/2018Dotační program Olomouckého kraje na podporu celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2018 – vyhlášení
25.UZ/11/47/2018Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace
26.UZ/11/48/2018Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví
27.UZ/11/49/2018Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2018 – vyhodnocení
28.UZ/11/50/2018Dotační program Olomouckého kraje „Program na podporu zvlášť významných aktivit v oblasti zdravotnictví“ – vyhlášení
29.UZ/11/51/2018Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
30.UZ/11/52/2018Aktualizace Krajské přílohy Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj
31.UZ/11/53/2018Poskytnutí návratné finanční výpomoci Evropskému seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.
32.UZ/11/54/2018Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje
33.UZ/11/55/2018Členství Olomouckého kraje v Asociaci měst pro cyklisty
34.UZ/11/56/2018Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
35.UZ/11/57/2018Aktualizace plánu investic na rok 2018
36.UZ/11/58/2018Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – Dohoda o koordinaci staveb a úhradě nákladů
37.UZ/11/59/2018Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
38.UZ/11/60/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
39.UZ/11/61/2018Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
40.UZ/11/62/2018Program na podporu JSDH 2018 – revokace části usnesení
41.UZ/11/63/2018Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení II. etapy
42.UZ/11/64/2018Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení
43.UZ/11/65/2018Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018 – vyhodnocení
44.UZ/11/66/2018Schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s.
45.UZ/11/67/2018Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – revokace usnesení
46.UZ/11/68/2018Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 – navýšení alokace
47.UZ/11/69/2018Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION s.r.o.