ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 25. 2. 2019

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/14/1/2019Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/14/2/2019Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/14/3/2019Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/14/4/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/14/5/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.1.UZ/14/6/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
5.2.UZ/14/7/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
5.3.UZ/14/8/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
5.4.UZ/14/9/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
5.5.UZ/14/10/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
6.1.UZ/14/11/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/14/12/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/14/13/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6.2.1.UZ/14/14/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
6.3.UZ/14/15/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
6.4.UZ/14/16/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – příspěvek na výkon státní správy obcím Olomouckého kraje
6.5.UZ/14/17/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
7.UZ/14/18/2019Rozpis strojních investic a nové projektové dokumentace pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Olomouckého kraje
8.UZ/14/19/2019Zabezpečení činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje při provádění prevence v oblasti BESIP v roce 2019 a vyhodnocení za rok 2018
9.UZ/14/20/2019Dodatek č. 26 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
10.UZ/14/21/2019Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace se statutárním městem Přerov
12.1.UZ/14/22/2019Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
12.2.UZ/14/23/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
12.2.1.UZ/14/24/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
12.3.UZ/14/25/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
12.4.UZ/14/26/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
12.4.1.UZ/14/27/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
12.5.UZ/14/28/2019Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.UZ/14/29/2019Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
14.UZ/14/30/2019Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 1
15.UZ/14/31/2019Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce 2018
16.UZ/14/32/2019Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury v roce 2019 – vyhlášení
17.UZ/14/33/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
18.UZ/14/34/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 1
19.UZ/14/35/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
20.UZ/14/36/2019Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
21.UZ/14/37/2019Zdravotně-preventivní program v Olomouckém kraji v roce 2019 – Zdraví 2020
22.UZ/14/38/2019Pověření službou obecného hospodářského zájmu – nemocnice ve Šternberku
23.UZ/14/39/2019Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2019–2022
24.UZ/14/40/2019Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019 – vyhlášení
25.UZ/14/41/2019Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019 – vyhlášení
26.UZ/14/42/2019Majetkové záležitosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje
27.UZ/14/43/2019Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
28.UZ/14/44/2019Pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem
29.UZ/14/45/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
30.UZ/14/46/2019Projekt Opolského vojvodství – nefinanční zapojení Olomouckého kraje
31.UZ/14/47/2019Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
32.UZ/14/48/2019Poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
33.UZ/14/49/2019Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
34.UZ/14/50/2019Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019 – vyhodnocení dotačního titulu 2
35.UZ/14/51/2019Zajištění drážní dopravy v Olomouckém kraji po roce 2019 – Oznámení
36.UZ/14/52/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
37.UZ/14/53/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a památkové péče
38.UZ/14/54/2019Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018
39.UZ/14/55/2019Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 – vyhlášení
40.UZ/14/56/2019Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
41.UZ/14/57/2019Individuální dotace v oblasti krizového řízení
42.UZ/14/58/2019Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 – navýšení alokace
43.1.UZ/14/59/2019Různé – Prověření dotace na akci „Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje“