ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 24. 6. 2019

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/16/1/2019Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/16/2/2019Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/16/3/2019Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/16/4/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.1.UZ/16/5/2019Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
5.UZ/16/6/2019Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/16/7/2019Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
6.UZ/16/8/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – závěrečný účet
7.UZ/16/9/2019Schvalování účetní závěrky Olomouckého kraje 2018
8.1.UZ/16/10/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny
8.1.1.UZ/16/11/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – rozpočtové změny – DODATEK
8.2.UZ/16/12/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
8.3.UZ/16/13/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – plnění rozpočtu k 31. 3. 2019
8.4.UZ/16/14/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8.4.1.UZ/16/15/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
8.5.UZ/16/16/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s.
8.5.1.UZ/16/17/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a.s. – DODATEK
8.6.UZ/16/18/2019Rozpočet Olomouckého kraje 2019 – čerpání úvěru Komerční banky, a.s.
9.UZ/16/19/2019Dodatek č. 27 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje
10.UZ/16/20/2019Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
11.UZ/16/21/2019Aktualizace seznamu akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury
12.UZ/16/22/2019Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
13.UZ/16/23/2019Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – revokace části usnesení
16.1.UZ/16/24/2019Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
16.2.UZ/16/25/2019Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
16.3.UZ/16/26/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
16.4.UZ/16/27/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
16.4.1.UZ/16/28/2019Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
16.5.UZ/16/29/2019Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
17.UZ/16/30/2019Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
18.UZ/16/31/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství
19.UZ/16/32/2019Projekt „Obědy do škol v Olomouckém kraji“
20.UZ/16/33/2019Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v oblasti kultury
21.UZ/16/34/2019Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, kultury a památkové péče
22.UZ/16/35/2019Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení DT 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje
23.UZ/16/36/2019Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou
24.UZ/16/37/2019Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
25.UZ/16/38/2019Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020
26.UZ/16/39/2019Licenční smlouva k projektu Rodinné pasy Olomouckého kraje – Jihomoravský kraj
27.UZ/16/40/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
28.UZ/16/41/2019Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č. 2
29.UZ/16/42/2019Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019 – vyhodnocení
30.UZ/16/43/2019Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
31.UZ/16/44/2019Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019 – vyhodnocení
32.UZ/16/45/2019Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje ÚAP (územně analytické podklady)
33.UZ/16/46/2019Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – změna účelu schválené dotace
33.1.UZ/16/47/2019Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – změna účelu schválené dotace – DODATEK
34.UZ/16/48/2019Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
35.UZ/16/49/2019Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
36.UZ/16/50/2019Individuální dotace v oblasti krizového řízení – obec Opatovice – dodatek č. 1
37.UZ/16/51/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy
38.UZ/16/52/2019Změna termínů vyúčtování projektových dokumentací realizovaných Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.
39.UZ/16/53/2019Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.
40.UZ/16/54/2019Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 – vyhodnocení
41.UZ/16/55/2019Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení
42.UZ/16/56/2019Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
43.UZ/16/57/2019Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora speciální neurorehabilitační péče dětských pacientů s DMO a jinými postiženími mozku“
44.UZ/16/58/2019Smlouvy o úvěru – fixace úrokových sazeb