42.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální

Usnesení č. UZ/16/56/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje výjimku ze Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2019 pro poskytnutí dotace příjemci dle bodu 3 usnesení, s odůvodněním dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příjemci JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s., Rooseveltova 563/84, 779 00, Olomouc, IČO: 26997932, na účel a ve výši dle důvodové zprávy


 
4

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje s příjemcem dotace, dle bodu 3 usnesení, ve znění veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy


 
5

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje


6

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 42. - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální_ZOK-OSV-24-6-2019.docx
Přílohy:
42. - Příloha č. 1 - Smlouva o poskytntutí dotace mezi OK a JIKA - ODC z.s. - anonym.verze.docx