41.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 – vyhlášení

Usnesení č. UZ/16/55/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“, dotační titul č. 1 "Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací" dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1.1. a 2.1. důvodové zprávy


 
3

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“, dotační titul č. 2 "Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod" dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1.2. a 2.2. důvodové zprávy


 
4

schvaluje pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“, dotační titul č. 3 "Obnova environmentálních funkcí území" dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1.3. a 2.3. důvodové zprávy


 
5

schvaluje vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci dle bodu 3 důvodové smlouvy


 
6

ukládá podepsat pravidla dotačního programu dle bodu 2 až 4 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


7

ukládá vyhlásit dotační program Olomouckého kraje "Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019", dle bodu 2 až 4 usnesení

T: ihned

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


8

ukládá předložit vyhodnocení dotačního programu Olomouckého kraje "Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019" na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, a to včetně návrhu na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci

T: 23. 9. 2019

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


9

zmocňuje v případě nedočerpání finančních prostředků v některém z dotačních titulů dotačního programu, dle bodu 2 až 4 usnesení, Radu Olomouckého kraje k rozhodnutí o převodu nevyčerpaných finančních prostředků do jiného dotačního titulu v rámci tohoto dotačního programu


 


Důvodová zpráva: 41. - Fond na podporu VH infrastruktury-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
Přílohy:
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.1.1-Pravidla DT1-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.1.2-Pravidla DT2-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.1.3-Pravidla DT3-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.2.1-žádost z DT 1-OŽPZ-Z-24-06-19.xlsx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.2.2-žádost z DT 2-OŽPZ-Z-24-06-19.xlsx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.2.3-žádost z DT 3-OŽPZ-Z-24-06-19.xlsx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.3.1-smlouva obce-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
41. - Fond na podporu VH infrasruktury-Př.3.2-smlouva spolky-OŽPZ-Z-24-06-19.docx