40.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/16/54/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací obcím v dotačním titulu 2 "Podpora akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství a podpora zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství" dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací obcím dle bodu 2 usnesení, ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 9. 2018 usnesením č. UZ/12/6/2018


 
4

ukládá podepsat smlouvy o poskytnutí dotací obcím dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana


5

zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 3 usnesení, s výjimkou údajů schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje


 


Důvodová zpráva: 40. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
Přílohy:
40. - Program na podporu aktivit ŽP a Zem-Př1-DT2-Hodnocené žádosti-OŽPZ-Z-24-06-19-anonym.XLS