39.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s.

Usnesení č. UZ/16/53/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/01617/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s., IČO: 00534013, se sídlem Legionářská 1165/12, 779 00 Olomouc, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 1 dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 39.-DZ-Dod. č. 1 k veř. sml. o p. dot. mezi OK a SK OL. SIGMA MŽ, z.s.-OSKPP-Z24-06-2019.docx
Přílohy:
39.-Příloha č.01-D. č.1 k veř. sml. o p. dot. m.OK a SK O. S. MŽ, z.s.-OSKPP-Z24-06-2019-an. v..pdf
39.-Příloha č.02-Ž. SK OL. S. MŽ, z.s. o změnu účelu posk. dot.-OSKPP-Z24-06-2019-an. v..pdf