33.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 – změna účelu schválené dotace – DODATEK

Usnesení č. UZ/16/47/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje své usnesení č. UZ/15/57/2019 ze dne 29. 4. 2019, bod 7 a 12, v části Přílohy č. 4, a to v části účel použití dotace u žadatele s poř. č. 8 obec Seloutky a bod 4 a 9, v části Přílohy č. 1, a to v části termín akce/realizace projektu u žadatele s poř. č. 112 obec Brníčko dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje změnu (upřesnění) účelu použití dotace obci Seloutky a prodloužení termínu dokončení realizace akce obci Brníčko dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými příjemci v dotačním programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/71/2018


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 33.1. - DZ_Program_obnovy_venkova_OK_2019 - změna_účelu_schv_dotace - DODATEK_OSR_ROK_24_6_2019.docx
Přílohy:
33.1._Příloha č. 1 - Žádost_obce_Seloutky_o_rozšíření_použití_dotace_v_POV_2019.docx
33.1._Příloha č. 2 - Žádost_obce_Brníčko_o_prodloužení_termínu_realizace_akce_v_POV_2019.docx