23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředím a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou

Usnesení č. UZ/16/36/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 23. - Dodatek č. 2 ke sml. o poskyt. indiv. dot. obci Ruda n. M.-OŽPZ-Z-24-06-19.docx
Přílohy:
23. - Dodatek č. 2 ke sml. o poskyt. indiv. dot. obci Ruda n. M.-Př.1-Dod.-Z-24-06-19-an.docx