22.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Petr Vrána,
Náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 – vyhodnocení DT 4 Podpora reprezentantů ČR z Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/16/35/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 v titulu 4 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 v titulu 4 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/47/2018


 
4

ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Petr Vrána, náměstek hejtmana


5

bere na vědomí informaci o vyřazené žádosti pro nesplnění pravidel dotačního Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019 v titulu 4 dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy


 


Důvodová zpráva: 22.-DZ-Prog.na podp.sp v OK v roce 2019-DT4-OSKPP-Z24-06-2019.docx
Přílohy:
22.-Příloha č.01-DT4-Podpoření žadateléZOK-OSKPP-Z24-06-2019-anonym verze.pdf
22.-Příloha č.02-DT4-Vyřazení žadatelé-OSKPP-Z24-06-2019.xlsx