18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství

Usnesení č. UZ/16/31/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje poskytnutí dotace příjemci Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO: 61989100, ve výši 400 000 Kč dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem dle bodu 2 usnesení ve znění vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/18/2018 ze dne 17. 12. 2018, vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace na celoroční činnost právnickým osobám


 
4

ukládá podepsat smlouvu dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 18.-DZ-Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti školství-OŠM-Z24-06-2019.docx
Přílohy:
18.-Příloha č. 1-přehled IŽ-školství-Z24-06-2019-anonym. verze.xlsx