16.5.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/16/29/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod chodníku pořízeného v rámci stavebního objektu „SO 202 Chodník“, realizovaného jako součást stavby „III/44311 Dolany, most ev. č. 44311-2“, v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Dolany, IČO: 00298808

2.2. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1568 ost. pl. o výměře 28 m2 a parc. č. 1567 ost. pl. o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 1433-142/2018 ze dne 24. 1. 2019 pozemek parc. č. 1568/4 ost. pl. o výměře 28 m2 a pozemek parc. č. 1567 díl „a“ o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1178 ost. pl. o celkové výměře 634 m2, vše v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolany, IČO: 00298808. Nabyvatel uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

2.3. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1488 ost. pl. o celkové výměře 7 m2 a parc. č. 1178 ost. pl. o výměře 3 m2, dle geometrického plánu č. 1433-142/2018 ze dne 24. 1. 2019 pozemek parc. č. 1488/2 ost. pl. o výměře 5 m2, pozemek parc. č. 1488 díl „d“ o výměře 2 m2, který je sloučený do pozemku parc. č. 1568/3 ost. pl. o celkové výměře 10 264 m2, a pozemek parc. č. 1178 díl „b“ o výměře 3 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1566 ost. pl. o celkové výměře 18 010 m2, vše v k.ú. Dolany u Olomouce, obec Dolany, vše z vlastnictví obce Dolany, IČO: 00298808, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatný převod chodníků vč. vjezdu, silničních a chodníkových obrub vybudovaných v rámci stavebního objektu „SO 104 Úprava místní komunikace do obce Čechy“, veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavebního objektu „SO 404 Veřejné osvětlení v obci Čechy“ a polní cesty vybudované v rámci stavebního objektu „SO 107 Polní cesty, větev C a D1“ dle důvodové zprávy, vše realizované jako součást stavby „II/150 Čechy, Domaželice – obchvat“, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Čechy, IČO: 00636177

2.5. bezúplatný převod pozemku parc. č. 682 ost. pl. o výměře 3 085 m2 v katastrálním území Podolí u Přerova, obec Podolí, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Čechy, IČO: 00636177. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 426 ost. pl. o výměře 1 451 m2, parc. č. 704 ost. pl. o výměře 23 378 m2, parc. č. 715 ost. pl. o výměře 1 624 m2, parc. č. 726 ost. pl. o výměře 1 808 m2, části pozemku parc. č. 705 ost. pl. o výměře 6 553 m2, dle geometrického plánu č. 185-35/2013 ze dne 12. 7. 2013 pozemek parc. č. 705/1 o výměře 6 553 m2 a dále částí pozemků parc. č. 736 ost. pl. o výměře 887 m2, parc. č. 743/1 ost. pl. o výměře 35 m2, parc. č. 710/1 ost. pl. o výměře 713 m2 a parc. č. 703 ost. pl. o výměře 6 124 m2, dle geometrického plánu č. 189-48/2013 ze dne 28. 8. 2013 pozemky parc. č. 736/2 o výměře 887 m2, parc. č. 743/5 o výměře 35 m2, parc. č. 710/3 o výměře 713 m2 a parc. č. 703/7 o výměře 6 124 m2, vše v katastrálním území a obci Čechy, z vlastnictví obce Čechy, IČO: 00636177, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1213/1 ost. pl. o celkové výměře 184 m2, parc. č. 1213/3 ost. pl. o celkové výměře 528 m2, parc. č. 1213/6 ost. pl. o celkové výměře 135 m2 a parc. č. 1217/1 ost. pl. o celkové výměře 125 m2, dle geometrického plánu 1276-59/2017 ze dne 30. 4. 2018 pozemky parc. č. 1213/10 o výměře 114 m2, parc. č. 1213/11 o výměře 30 m2 a parc. č. 1213/12 o výměře 40 m2, pozemky parc. č. 1213/3 díl „f“ o výměře 125 m2 a parc. č. 1213/1 díl „g“ o výměře 403 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 1213/3 o celkové výměře 528 m2, pozemky parc. č. 1213/6 díl „a“ o výměře 75 m2 a parc. č. 1213/1 díl „c“ o výměře 60 m2, které jsou sloučené do pozemku parc. č. 1213/6 o celkové výměře 135 m2, a pozemek parc. č. 1217/5 o výměře 125 m2, vše v k.ú. a obci Žulová, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Žulová, IČO: 303682. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1213/7 ost. pl. o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Žulová z vlastnictví města Žulová, IČO: 303682, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. bezúplatný převod pozemků parc. č. 476 ost. pl. o výměře 7 477 m2, parc. č. 489/2 ost. pl. o výměře 1 822 m2, parc. č. 489/19 ost. pl. o výměře 2 300 m2 a parc. č. 482/3 ost. pl. o výměře 46 m2, vše v k.ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Velká Kraš, IČO: 00635855. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.10. bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 477/6 ost. pl. o celkové výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 132-46/2018 ze dne 2. 7. 2018 pozemky parc. č. 477/11 o výměře 6 m2 a parc. č. 477/12 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Fojtova Kraš, obec Velká Kraš, vše z vlastnictví obce Velká Kraš, IČO: 00635855, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1360/4 ost. pl. o výměře 379 m2, parc. č. 1360/5 ost. pl. o výměře 201 m2, parc. č. 1360/6 ost. pl. o výměře 647 m2, parc. č. 1360/7 ost. pl. o výměře 203 m2, parc. č. 1360/8 o výměře 84 m2, parc. č. 1371/2 ost. pl. o výměře 50 m2, parc. č. 1371/6 ost. pl. o výměře 63 m2, parc. č. 1371/7 ost. pl. o výměře 1 358 m2, parc. č. 1371/8 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1371/9 ost. pl. o výměře 25 m2, parc. č. 1371/10 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 1371/16 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 1371/20 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 1371/23 ost. pl. o výměře 424 m2, vše v k.ú. a obci Ústí, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Ústí, IČO: 00600849. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.12. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 1360/9 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 1371/11 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 1371/12 ost. pl. o výměře 134 m2, parc. č. 1371/13 ost. pl. o výměře 141 m2, parc. č. 1371/14 ost. pl. o výměře 152 m2, parc. č. 1371/15 ost. pl. o výměře 65 m2, 1371/17 ost. pl. o výměře 119 m2, parc. č. 1371/19 ost. pl. o výměře 23 m2, parc. č. 1371/21 ost. pl. o výměře 142 m2 parc. č. 1371/22 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1371/24 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. 1371/25 ost. pl. o výměře 13 m2, vše v k.ú. a obci Ústí, vše z vlastnictví obce Ústí, IČO: 00600849, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.2., 2.5., 2.7., 2.9. a 2.11. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 
4

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.3., 2.6., 2.8., 2.10. a 2.12. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 16.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z24-06-19.docx
Přílohy:
16.5.-majetkoprávní záležitosti- vzájemné bezúplatné převody nemovitostí-OMPSČ-Z24-06-19-snímky.pdf