16.4.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK

Usnesení č. UZ/16/28/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 347 orná půda o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 299-19/2018 ze dne 22. 11. 2018 díl „a“ o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Výšovice, z vlastnictví obce Výšovice, IČO: 00288969, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 581/1 lesní pozemek o výměře 147 m2, parc. č. 581/2 lesní pozemek o výměře 3 007 m2, parc. č. 583 lesní pozemek o výměře 195 m2 a parc. č. 584/1 lesní pozemek o výměře 21 m2, dle geometrického plánu č. 232-63/2019 ze dne 14. 3. 2019 pozemky parc. č. 581/17 ost. pl. o výměře 147 m2, parc. č. 581/18 ost. pl. o výměře 3 007 m2, parc. č. 583/2 ost. pl. o výměře 195 m2 a parc. č. 584/6 ost. pl. o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Hlinsko, části pozemků parc. č. 942/1 lesní pozemek o celkové výměře 838 m2 a parc. č. 943 lesní pozemek o celkové výměře 2 078 m2, dle geometrického plánu č. 648-64/2019 ze dne 14. 3. 2019 pozemky parc. č. 942/7 ost. pl. o výměře 393 m2, parc. č. 942/8 ost. pl. o výměře 445 m2, parc. č. 943/2 ost. pl. o výměře 1 373 m2 a parc. č. 943/3 ost. pl. o výměře 705 m2, vše v k.ú. a obci Týn nad Bečvou, vše z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1. a 2.2. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 16.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatná nabytí nemovitého majetku-DODATEK-OMPSČ-Z24-06-19.docx
Přílohy:
16.4.1.-majetkoprávní záležitosti-bezúpl. nabytí nemov. majetku-DODATEK-OMPSČ-Z24-06-19-snímky.pdf