16.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/16/26/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje  

2.1. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1591/13 ostatní plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390. Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.2. bezúplatný převod budovy bez č. p./č. e., adminis., na pozemku parc. č. st. 946 zast. pl. v k. ú. Povel, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, IČO: 70885940, za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.3. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 294/1 ost. pl. o výměře cca 5 m2 a parc. č. 294/2 ost. pl. o výměře cca 30 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Jantarová stezka – Nedvězí, Bystročice“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.4. bezúplatný převod stavebního objektu „SO 402 – Veřejné osvětlení“ realizovaného jako součást investiční akce „III/36719 Pivín-rekonstrukce silnice“ za podmínek dle důvodové zprávy, vše z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Pivín, IČO: 00288624

2.5. bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 917 ost. pl. o výměře 11 047 m2, parc. č. 940 ost. pl. o výměře 828 m2, parc. č. 941 o výměře 1 594 m2, parc. č. 942 ost.pl. o výměře 47 m2, parc. č. 943 ost. pl. o výměře 1 488 m2 a parc. č. 954 o výměře 285 m2, dle geometrického plánu č. 426-42/2013 ze dne 5. 8. 2013 pozemky parc. č. 917 ost. pl. o výměře 11 047 m2, parc. č. 940 ost. pl. o výměře 828 m2, parc. č. 941 o výměře 1 594 m2, parc. č. 942/2 ost.pl. o výměře 47 m2, parc. č. 943 ost. pl. o výměře 1 488 m2 a parc. č. 954/3 o výměře 285 m2, vše v katastrálním území a obci Želatovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Želatovice, IČO: 00302287. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.6. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1905/2 ost. pl. o výměře 62 m2, dle geometrického plánu č. 4982-8/2019 ze dne 11. 4. 2019 pozemek parc. č. 1905/3 ost. pl. o výměře 62 m2, vše v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy Hranice, do vlastnictví města Hranice, IČO: 00301311. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.7. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 769/1 ost. pl. o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 804-327/2018 ze dne 24. 10. 2018 pozemek parc. č. 769/1 díl „a“ o výměře 5 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 761/5 ost. pl. o celkové výměře 1 077 m2, v k.ú. Slatinice na Hané, obec Slatinice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Slatinice, IČO: 00299456. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.8. bezúplatný převod pozemku parc. č. 1240 ost. pl. o výměře 2 411 m2 v k. ú. Doubravice nad Moravou, obec Moravičany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Moravičany, IČO: 00303046. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.9. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1511 ost. pl. o výměře cca 700 m2 v k. ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Újezd, IČO: 00299618, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba cyklostezky na trase Újezd–Haukovice kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.10. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1125 ost. pl. o celkové výměře 163 m2, částí pozemku parc. č. 159/1 ost. pl. o celkové výměře 61,25 m2, části pozemku parc. č. 159/9 ost. pl. o výměře 1 m2 a částí pozemku parc. č. 159/10 ost. pl. o celkové výměře 44,25 m2, dle geometrického plánu č. 762-20/2015 ze dne 24. 11. 2015 pozemek parc. č. 1125/2 ost. pl. o výměře 65 m2, pozemek parc. č. 1125/3 ost. pl. o výměře 98 m2, díl „p“ o výměře 10 m2, díl „m“ o výměře 0,25 m2, díl „o“ o výměře 12 m2, díl „s“ o výměře 39 m2, díl „d“ o výměře 1 m2, díl „e“ o výměře 41 m2, díl „g“ o výměře 3 m2, díl „l“ o výměře 0,25 m2, vše v k.ú. a obci Pňovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Pňovice, IČO: 00635731. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2.11. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 662 ost. pl. o celkové výměře 1 180 m2, dle geometrického plánu č. 345-575/2018 ze dne 30. 1. 2019 pozemky parc. č. 662/32 ost. pl. o výměře 317 m2, parc. č. 662/33 ost. pl. o výměře 27 m2, parc. č. 662 díl „b“ o výměře 3 m2 a díl „c“ o výměře 762 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 662/34 ost. pl. o celkové výměře 975 m2, a parc. č. 662/35 ost. pl. o výměře 67 m2, vše v k.ú. a obci Střeň z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Střeň, IČO: 47997265. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.


 
3

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:

3.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2.1., 2.5., 2.7., 2.8., 2.10. a 2.11. návrhu na usnesení,

3.2. Střední průmyslové školy Hranice, dle bodu 2.6. návrhu na usnesení,

a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 16.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19.docx
Přílohy:
16.3.-majetkoprávní záležitosti-bezúplatné převody nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19-snímky.pdf