16.1.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/16/24/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/33/2018, bod 3.2., ze dne 17. 12. 2018, ve věci odprodeje části pozemku parc. č. 3316/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 3316/25 ostatní plocha o výměře 9 m2, v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX a XXXXX (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 450 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, a manželů XXXXX a XXXXX (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 450 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, z důvodu změny výše kupní ceny


 
3

schvaluje  

3.1. odprodej části pozemku parc. č. 3316/1 ostatní plocha o výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 979-207/2017 ze dne 25. 4. 2018 pozemek parc. č. 3316/25 ostatní plocha o výměře 9 m2, v k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem, obec Staré Město, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do podílového spoluvlastnictví manželů XXXXX a XXXXX (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 709 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH, a manželůXXXXX a XXXXX (id. 1/2) za kupní cenu ve výši 709 Kč, navýšenou o příslušnou platnou sazbu DPH. Nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.2. odprodej části pozemku parc. č. st. 1414 zast. pl. o výměře 1 619 m2, dle geometrického plánu č. 2727-23/2018 ze dne 12. 3. 2018 pozemek parc. č. st. 1414/1 zast pl. o výměře 1 619 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. a obci Litovel, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední odborné školy Litovel, Komenského 677, do vlastnictví XXXXX, za kupní cenu ve výši 2 700 000 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně nákladů spojených s oceněním věcných břemen a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.3. odprodej částí pozemků parc. č. 1227/11 ost. pl. o výměře 392 m2 a parc. č. 1227/27 ost. pl. o výměře 302 m2, dle geometrického plánu č. 1554-1/2017 ze dne 23. 1. 2017 pozemky parc. č. 1227/11 ost. pl. díl „b“ o výměře 392 m2 a parc. č. 1227/27 ost. pl. díl „a“ o výměře 302 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1227/40 ost. pl. o celkové výměře 694 m2, vše v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, za kupní cenu ve výši 249 840 Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

3.4. společnosti Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o., IČO: 04697308, dodatečnou lhůtu pro zaplacení zbývající části kupní ceny za odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Hranice ve výši 2 300 010 Kč do 31. 7. 2019 a dále prominout kupujícímu úrok z prodlení pod podmínkou, že kupující zaplatí zbývající část kupní ceny v uvedené dodatečné lhůtě. V případě nesplnění této podmínky bude Olomoucký kraj vymáhat dlužnou částku vč. úroku z prodlení od 1. 5. 2019 do zaplacení.


 
4

schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření:

4.1. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 3.1. a 3.3. návrhu na usnesení,

4.2. Střední odborné školy Litovel, Komenského 677, dle bodu 3.2. návrhu na usnesení,

a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací vyhotovených v souladu se Zásadami postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem.


 


Důvodová zpráva: 16.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19-anonym. verze.docx
Přílohy:
16.1.-majetkoprávní záležitosti-odprodej nemovitého majetku-OMPSČ-Z24-06-19-snímky.pdf