13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dotační program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 – revokace části usnesení

Usnesení č. UZ/16/23/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

revokuje své usnesení č. UZ/15/16/2019 ze dne 29. 4. 2019, bod 4 a 5, v části Přílohy č. 1, a to v části účelu použití dotace u žadatele s poř. č. 1 město Hranice, žadatele poř. č. 3 město Uničov, žadatele poř. č. 4 obec Ruda nad Moravou a žadatele poř. č. 14 obec Písečná dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje změnu (upřesnění) účelu použití dotace obci Ruda nad Moravou, obci Písečná, městu Hranice a městu Uničov a uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými příjemci v dotačním programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č. UZ/13/20/2018


 
4

ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 13-revokace-DDH-ODSH-Z-24-06-2019.docx
Přílohy:
13-Příloha č. 1-revokace-DDH-ODSH-Z-24-06-2019.docx