10.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana

Ing. Ladislav Růžička
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 24. 6. 2019

Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/16/20/2019

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1

bere na vědomí důvodovou zprávu


 
2

schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 72556064, Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy


 
3

ukládá podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 10-Dodatek č. 7 ZL KIDSOK-ODSH-Z-24-06-2019.docx
Přílohy:
10-Příloha č. 1-Dodatek č. 7 ZL KIDSOK-ODSH-Z-24-06-2019.docx