ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 24. 4. 2017

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/4/1/2017Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/4/2/2017Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/4/3/2017Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
4.UZ/4/4/2017Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
5.UZ/4/5/2017Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
6.1.UZ/4/6/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/4/7/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/4/8/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.3.UZ/4/9/2017Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – plnění rozpočtu k 28. 2. 2017
7.UZ/4/10/2017Odměny za výkon funkce členům výborů, komisí a zvláštních orgánů
8.UZ/4/11/2017Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
9.UZ/4/12/2017Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017 – vyhodnocení
10.UZ/4/13/2017Dotační program Olomouckého kraje Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017 – vyhodnocení
11.UZ/4/14/2017Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhodnocení
12.UZ/4/15/2017Zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou ve vybrané části Olomouckého kraje po roce 2019
13.1.UZ/4/16/2017Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
13.2.UZ/4/17/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
13.3.UZ/4/18/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
13.4.UZ/4/19/2017Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
13.5.UZ/4/20/2017Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.UZ/4/21/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti školství
15.UZ/4/22/2017Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2015/2016
16.UZ/4/23/2017Racionalizace školských příspěvkových organizací
17.UZ/4/24/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství
18.UZ/4/25/2017Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2017
19.UZ/4/26/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury
19.1.UZ/4/27/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – DODATEK
20.UZ/4/28/2017Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení
21.UZ/4/29/2017Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji v roce 2017 – vyhlášení
22.UZ/4/30/2017Ukončení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
23.UZ/4/31/2017Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace v oblasti sportu
24.UZ/4/32/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
25.UZ/4/33/2017Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017
26.UZ/4/34/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
27.UZ/4/35/2017Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti sociální
28.UZ/4/36/2017Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2016
29.UZ/4/37/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v sociální oblasti
30.UZ/4/38/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti zdravotnictví
30.1.UZ/4/39/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – DODATEK
31.UZ/4/40/2017Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2017 – vyhlášení
32.UZ/4/41/2017Návrh Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
33.UZ/4/42/2017Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení
34.UZ/4/43/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti památkové péče
35.UZ/4/44/2017Program na podporu místních produktů 2017 – vyhodnocení
36.UZ/4/45/2017Program na podporu podnikání 2017 – vyhodnocení
37.UZ/4/46/2017Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení
38.UZ/4/47/2017Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2016
39.UZ/4/48/2017Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
40.UZ/4/49/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje
41.UZ/4/50/2017Dotační program Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje
42.UZ/4/51/2017Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje v roce 2016 – prodloužení termínu pro vrácení výpomoci
43.UZ/4/52/2017Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017 – vyhodnocení I. etapy
44.UZ/4/53/2017Program na podporu JSDH 2017 – vyhodnocení
45.UZ/4/54/2017Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2016 – dodatek ke smlouvě
46.UZ/4/55/2017Žádosti o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
47.UZ/4/56/2017Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
47.1.UZ/4/57/2017Volba přísedící Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci
48.UZ/4/58/2017Schválení členského příspěvku pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na rok 2017
49.UZ/4/59/2017Smlouva o uzavření partnerství mezi Olomouckým krajem a provincií Fujian
50.UZ/4/60/2017Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení
51.UZ/4/61/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
52.UZ/4/62/2017Smlouva o revolvingovém úvěru a smlouva o úvěru s Komerční bankou, a.s.
53.UZ/4/63/2017Program na podporu lesních ekosystémů 2017 – vyhlášení
54.UZ/4/64/2017Rezignace na funkci předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK a volba nového předsedy výboru