ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 23. 11. 2017

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/7/1/2017Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/7/2/2017Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
3.UZ/7/3/2017Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
4.UZ/7/4/2017Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu
5.UZ/7/5/2017Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a městem Jeseník
6.UZ/7/6/2017Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství
7.UZ/7/7/2017Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Jestřebí
8.UZ/7/8/2017Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
9.UZ/7/9/2017Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Olomouckém kraji – vyhodnocení
10.UZ/7/10/2017Záměr zřízení oddělení hospicové péče v Nemocnici Prostějov
11.UZ/7/11/2017Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje
11.1.UZ/7/12/2017Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem na území Olomouckého kraje – prodloužení termínu pro vrácení výpomoci
12.UZ/7/13/2017Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
13.UZ/7/14/2017Žádosti o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Olomouckého kraje pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
14.UZ/7/15/2017Poskytnutí věcného daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
15.UZ/7/16/2017Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2017 – dodatek ke smlouvě s obcí Buková
17.UZ/7/17/2017Žádost o udělení souhlasu s bezúplatným převodem Androva stadionu
18.UZ/7/18/2017Smlouva o úvěru na financování investičních a neinvestičních projektů Olomouckého kraje
19.UZ/7/19/2017Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku