ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 23. 4. 2018

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/10/1/2018Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2.UZ/10/2/2018Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/10/3/2018Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.UZ/10/4/2018Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
5.1.UZ/10/5/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2017 – zapojení použitelného zůstatku a návrh na jeho rozdělení
6.1.UZ/10/6/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny
6.1.1.UZ/10/7/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – rozpočtové změny – DODATEK
6.2.UZ/10/8/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.3.UZ/10/9/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
6.3.1.UZ/10/10/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání revolvingového úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
6.4.UZ/10/11/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s.
6.4.1.UZ/10/12/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – čerpání úvěru Komerční banky, a. s. – DODATEK
6.5.UZ/10/13/2018Rozpočet Olomouckého kraje 2018 – splátka revolvingového úvěru Komerční banky, a. s.
7.UZ/10/14/2018Dodatky k úvěrovým smlouvám s Komerční bankou, a. s.
8.UZ/10/15/2018Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018 – vyhodnocení
9.UZ/10/16/2018Dotační program Olomouckého kraje Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2018 – vyhodnocení
10.1.UZ/10/17/2018Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
10.2.UZ/10/18/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
10.2.1.UZ/10/19/2018Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
10.3.UZ/10/20/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
10.3.1.UZ/10/21/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.4.UZ/10/22/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
10.4.1.UZ/10/23/2018Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku – DODATEK
10.5.UZ/10/24/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
10.5.1.UZ/10/25/2018Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku – DODATEK
10.6.UZ/10/26/2018Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
11.UZ/10/27/2018Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok 2016/2017
12.UZ/10/28/2018Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
13.UZ/10/29/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství
14.UZ/10/30/2018Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 1. kolo
15.UZ/10/31/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury a sportu
16.UZ/10/32/2018Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení 1. kola
17.UZ/10/33/2018Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení
18.UZ/10/34/2018Program památkové péče v Olomouckém kraji 2018 – vyhodnocení
19.UZ/10/35/2018Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
20.UZ/10/36/2018Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhlášení
21.UZ/10/37/2018Dotační program pro sociální oblast 2018 – vyhodnocení
22.UZ/10/38/2018Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti sociální
23.UZ/10/39/2018Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti sociální
24.UZ/10/40/2018Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2017
25.UZ/10/41/2018Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2018 – vyhlášení
26.UZ/10/42/2018Pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje zkráceným postupem
27.UZ/10/43/2018Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů ke schválení financování
28.UZ/10/44/2018Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení
29.UZ/10/45/2018Program na podporu místních produktů 2018 – vyhodnocení
30.UZ/10/46/2018Program na podporu podnikání 2018 – vyhodnocení
31.UZ/10/47/2018Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje – vyhodnocení za rok 2017
32.UZ/10/48/2018Aktualizace plánu investic na rok 2018
33.UZ/10/49/2018Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
34.UZ/10/50/2018Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení
35.UZ/10/51/2018Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů
36.UZ/10/52/2018Program na podporu JSDH 2018 – vyhodnocení
37.UZ/10/53/2018Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení I. etapy
38.UZ/10/54/2018Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017 – dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Náklo
39.UZ/10/55/2018Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí
40.UZ/10/56/2018Poskytnutí návratné finanční výpomoci sdružením cestovního ruchu
42.UZ/10/57/2018Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok 2018
43.UZ/10/58/2018Delegování zástupců Olomouckého kraje na valné hromady sdružení cestovního ruchu
44.UZ/10/59/2018Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Olomouckého kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
45.UZ/10/60/2018Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018 – vyhodnocení
46.UZ/10/61/2018Žádost obce Palonín o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy