45.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Ing. Bohuslav Kolář, MBA, vedoucí odboru zdravotnictví

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotační program Olomouckého kraje Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/60/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotací příjemcům RALLYE REJVÍZ, z.s., a Česká lékařská společnost JEP v dotačním titulu 2 Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací, dle bodu 2 usnesení, s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové smlouvy Vzor 5, schválené usnesením č. UZ/6/37/2017 na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017

 
4ukládá podepsat smlouvy s příjemci, dle bodu 3 usnesení

O: Mgr. Dalibor Horák, 3. náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 45._Dot.prog. OK Na podporu zdraví a zdr.živ.stylu v r.2018 – vyhodnocení_OZ_DZ_ZOK_23. 4. 2018.docx
Přílohy:
45._P1_Dot.prog. OK Na podporu zdraví a zdr. živ.stylu v r.2018 – vyhodnocení.XLS