38.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017 – dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Náklo

Usnesení č. UZ/10/54/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje udělení výjimky z Pravidel dotačního programu Program na podporu JSDH 2017 – dotačním titulu č. 2 obci Náklo, IČ: 00299251, na prodloužení termínu použití a vyúčtování dotace s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Náklo, IČ: 00299251, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2017, dle bodu 3 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 38. Dotace pro JSDH obcí OK na nákup DA a zařízení 2017–dodatek ke smlouvě s obcí Náklo.doc