36.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru kancelář hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Program na podporu JSDH 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/52/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním programu na podporu JSDH 2018 ve výši 5 200 000 Kč do dotačního titulu č. 1, na celkový objem prostředků 11 500 000 Kč alokovaných pro dotační titul č. 1 – Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018, dle důvodové zprávy

 
3schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním Programu na podporu JSDH 2018 ve výši 100 000 Kč do dotačního titulu č. 2, na celkový objem prostředků 1 800 000 Kč alokovaných pro dotační titul č. 2 – Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018, dle důvodové zprávy

 
4schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 1 Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2018, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
5schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 2 Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
6schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 1 Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje 2018, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/72/2017

 
7schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 2 Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/72/2017

 
8ukládá podepsat smlouvy dle bodu 6–7 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 36. Program na podporu JSDH 2018 – vyhodnocení.doc
Přílohy:
36. Příloha č. 1 - Seznam žadatelů DT č. 1.xls
36. Příloha č. 2 - Seznam žadatelů DT č. 2.xls
36. Příloha č. 3 - Kritéria, podle kterých byly hodnoceny žádosti o dotace DT č.1.doc
36. Příloha č. 4 - Kritéria, podle kterých byly hodnoceny žádosti o dotace v DT č. 2.doc