28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/10/44/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2bere na vědomí informaci o žádostech stornovaných na žádost žadatele nebo vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotačního titulu č. 1, 2 a 3 s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
3schvaluje navýšení finančních prostředků v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, a to ve výši 7 495 000 Kč do dotačního titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, ve výši 505 000 Kč do dotačního titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace a ve výši 2 000 000 Kč do dotačního titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace, dle důvodové zprávy

 
4schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a seznam náhradních žadatelů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
5schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
6schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace a seznam náhradních žadatelů dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
7schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/67/2017

 
8schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/67/2017

 
9schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v dotačním titulu č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 usnesením č. UZ/8/67/2017

 
10ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodů 7, 8 a 9 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 28.-DZ_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018 - vyhodnocení_OSR_ROK_ 23_4_2018.docx
Přílohy:
28._Příloha č. 1 - Seznam žadatelů v rámci DT 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.xlsx
28._Příloha č. 2 - Seznam žadatelů v rámci DT 2–Podpora zpracování územně plánovací dokumentace.xlsx
28._Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci DT 3 - Podpora přípravy projektové dokumentace.xlsx