14.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. František Jura,
náměstek hejtmana

RNDr., Bc. Iveta Tichá,
vedoucí odboru sportu, kultury a památkové péče

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 – vyhodnocení dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí – 1. kolo

Usnesení č. UZ/10/30/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje převod finančních prostředků v rámci 1. a 2. kola Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018, v dotačním titulu 1 Podpora sportovních akcí dle důvodové zprávy

 
3schvaluje navýšení finančních prostředků v dotačním programu Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018, do dotačního titulu 1 Podpora sportovních akcí, ve výši 6 000 000,- Kč, dle důvodové zprávy

 
4bere na vědomí informaci o dotacích schválených Radou Olomouckého kraje v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v dotačním titulu 1, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 2 důvodové zprávy

 
5bere na vědomí informaci o žádostech stornovaných na žádost žadatele nebo vyřazených pro nesplnění pravidel dotačního Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v dotačním titulu 1 dle důvodové zprávy

 
6schvaluje poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v dotačním titulu 1, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
7schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci v Programu na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2018 v dotačním titulu 1, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy, schválené na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017 usnesením č. UZ/6/37/2017

 
8ukládá podepsat veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7 usnesení

O: Mgr. František Jura, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 14.-DZ-Pr. na podp. sportu v OK v roce 2018 – vyhodn. DT 1 – 1. kolo-OSKPP-Z23-04-2018.docx
Přílohy:
14.-Příloha č.01-Tabulka navržených dotací ZOK-OSKPP-Z23-04-2018.xlsx
14.-Příloha č.02-Tabulka schválených dotací ROK-OSKPP-Z23-04-2018.xlsx