13.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ladislav Hynek
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství a mládeže

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství

Usnesení č. UZ/10/29/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2nevyhovuje žádosti žadatele č. 6 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy s odůvodněním dle důvodové zprávy

 
3schvaluje poskytnutí dotace příjemcům č. 5 a č. 9 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
4schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s příjemci dle bodu 3 usnesení, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 3 důvodové zprávy

 
5ukládá podepsat smlouvy dle bodu 4 usnesení

O: Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
Důvodová zpráva: 13.-DZ-indivindi-OŠM-Z23-04-2018.doc
Přílohy:
13.-Příloha č.1-podpořené-žádosti-OŠM-Z23-04-2018.xlsx
13.-Příloha č.2-nepodpořená-žádost-OŠM-Z23-04-2018.xlsx
13.-Příloha č.3-smlouva-činnost-OŠM-Z23-04-2018.docx