10.6.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Milan Klimeš,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru majetkového, právního
a správních činností

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 4. 2018

Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku

Usnesení č. UZ/10/26/2018

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje 
2.1. odnětí části pozemku parc. č. 595 ost. pl. o výměře 902 m2, dle geometrického plánu č. 477-272/2017 ze dne 22. 2. 2018 pozemek parc. č. 595/2 ost. pl. o výměře 902 m2 v k.ú. a obci Mladeč z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a to k 30. 4. 2018
2.2. svěření části pozemku parc. č. 595 ost. pl. o výměře 902 m2, dle geometrického plánu č. 477-272/2017 ze dne 22. 2. 2018 pozemek parc. č. 595/2 ost. pl. o výměře 902 m2 v k.ú. a obci Mladeč do hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb, příspěvkové organizace, a to k 1. 5. 2018

 


Důvodová zpráva: 10.6.-majetkoprávní záležitosti-užívání nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18.doc
Přílohy:
10.6.-majetkoprávní záležitosti-užívání nemovitého majetku-OMPSČ-Z23-04-18-snímky.pdf